ഓര്‍മ്മയിലെ ഓണം

വീണ്ടും ഒരോണക്കാലം.

വീട്ടില്‍ ഓണമാഘോഷിക്കാറില്ല. പിന്നെന്തൊക്കെയാണ് ഓണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓര്‍മ്മകള്‍?

Continue reading ഓര്‍മ്മയിലെ ഓണം

Advertisements