റിലേഷന്‍ഷിപ് കൗണ്‍സലിങ്ങ്

मुबारकेंतुम्हेंकितुम
किसीकेनूरहोगए
किसीकेइतनेपासहो
किसबसेदूरहोगए

How close CAN you get to someone?

ഒരാളോട് നിങ്ങള്‍ക്ക് എത്രമാത്രം അടുക്കാന്‍ സാധിക്കും? ഒരാളോടുള്ള അടുപ്പം കാരണം ലോകത്ത് മറ്റെല്ലാവരില്‍ നിന്നും അകലെയാകാനാകുമോ?

Continue reading റിലേഷന്‍ഷിപ് കൗണ്‍സലിങ്ങ്

Advertisements